Nume
Email
Categoria din care vrei sa primesti
administratie locala
Consiliul local al municipiului Constanța este convocat în ședință ordinară pentru data de 29.02.2024, ora 16.30

Consiliul local al municipiului Constanța este convocat în ședință ordinară pentru data de 29.02.2024, ora 16.30
(490)

Vergil Chițac, primarul municipiului Constanţa;

Având în vedere prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (2), alin. (3) lit. a) şi alin. (5) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

DISPUN:

 Art. 1 (1) Se convoacă Consiliul local al municipiului Constanţa în şedinţă ordinară, joi, 29 februarie 2024, ora 16.30 , în sala „Remus Opreanu” a Consiliului Județean Constanța.
Art. 2 (1) Proiectul ordinii de zi, cu menţionarea titlurilor proiectelor de hotărâri, a iniţiatorului şi a comisiilor de specialitate ale căror avize au fost solicitate este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
    (2) Proiectul ordinii de zi va fi adus la cunoştinţă locuitorilor municipiului prin mass-media şi prin afişarea pe pagina de internet a Primăriei municipiului Constanţa.
Art. 3 Proiectele de hotărâri au fost transmise în format electronic comisiilor de specialitate pentru obţinerea avizelor în conformitate cu competenţele fiecărei comisii.
Art. 4 Proiectul ordinii de zi se transmite consilierilor locali în format electronic la adresele de poştă electronică comunicate.
Art. 5 Consilierii locali sunt invitaţi să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.
Art. 6 Compartimentul secretariat, relaţii consiliul local, administraţia publică și fond funciar, Serviciul relații internaționale, comunicare și turism şi Serviciul informatizare vor duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii, iar Compartimentul secretariat, relaţii consiliul local, administraţia publică și fond funciar va comunica prezenta dispoziţia, spre ştiinţă, Instituţiei prefectului - judeţul Constanţa.


PRIMAR,
Vergil CHIȚAC

                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ
                                                                                   SECRETAR GENERAL,
                                                                                Fulvia-Antonela DINESCU

 

 

Proiectul ordinii de zi


01. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanța din data de 11.01.2024;

02. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanța din data de 12.01.2024;

03. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Constanța din data de 31.01.2024;

04. Proiect de hotărâre nr. 62/2024 pentru modificarea HCL nr. 88/2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local în Comisia pentru vânzarea spațiilor comerciale și de prestări servicii în baza Legii nr. 550/2002;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 5

05. Proiect de hotărâre nr. 63/2024 pentru modificarea HCL nr. 383/2020 privind constituirea comisiilor permanente de specialitate ale Consiliului local al municipiului Constanța, cu modificările și completările ulterioare;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 5

06. Proiect de hotărâre nr. 64/2024 pentru modificarea HCL nr. 31/2024 privind aprobarea numărului maxim de autovehicule necesare desfășurării activităților proprii și activităților specifice la nivelul Primăriei municipiului Constanța;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

07. Proiect de hotărâre nr. 65/2024 privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru beneficiarii din cadrul Căminului pentru persoane vârstnice Constanța pentru anul 2024;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

08. Proiect de hotărâre nr. 66/2024 pentru modificarea HCL nr. 65/2011 privind aprobarea Programului de construire unități locative modulare în Municipiul Constanța și lucrări tehnico-edilitare aferente – „Campusul Social Henri Coandă – Ștefăniță Vodă”;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

09. Proiect de hotărâre nr. 67/2024 pentru modificarea HCL nr. 401/2019 privind adoptarea criteriilor pentru accesul la locuințele construite prin programul ANL destinate închirierii, stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor, precum și repartizarea locuințelor pentru tineri, cu modificările și completările ulterioare;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

10. Proiect de hotărâre nr. 86/2024 privind numirea membrilor provizorii în Consiliul de administrație al societății Termocentrale Constanța SRL;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

11. Proiect de hotărâre nr. 87/2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al societății Termocentrale Constanța SRL;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

12. Proiect de hotărâre nr. 83/2024 pentru modificarea HCL nr. 345/2023 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare, normele financiare, organigrama, statul de funcții și grila de salarizare ale Clubului Sportiv Municipal Constanța, cu modificările și completările ulterioare;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5

13. Proiect de hotărâre nr. 88/2024 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare sală de sport Badea Cârțan” Constanța;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5

14. Proiect de hotărâre nr. 84/2024 privind aprobarea unor cheltuieli de reprezentare și protocol pentru anul 2024;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

15. Proiect de hotărâre nr. 94/2024 privind aprobarea regimului acordării de finanțări nerambursabile din bugetul local al municipiului Constanța;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5

16. Proiect de hotărâre nr. 85/2024 pentru modificarea și completarea HCL nr. 4/2021 privind aprobarea înființării societății Termoficare Constanța SRL în vederea preluării serviciului public de transport, distribuție și furnizare a energiei termice în cadrul sistemului de alimentare centralizată cu energie termică în municipiul Constanța;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

17. Proiect de hotărâre nr. 73/2024 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru acordarea reducerilor la plata impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren pentru întreprinderile care activează pe raza administrativ-teritorială a municipiului Constanța, constând în reducerea cu 60% a impozitului pe clădiri și a impozitului pe terenurile aferente acestora, utilizate pentru prestarea de servicii turistice pentru o perioadă de cel puțin 6 luni într-un an calendaristic;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 1 și nr. 5

18. Proiect de hotărâre nr. 74/2024 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al comisiei pentru analiza și repartizarea locuințelor din fondul locativ de stat destinate închirierii;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

19. Proiect de hotărâre nr. 75/2024 privind aprobarea Programului lucrărilor de investiții aferente serviciilor de administrare a domeniului public și privat al municipiului Constanța, pentru anul 2024;

iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

20. Proiect de hotărâre nr. 76/2024 privind aprobarea „Actualizării hărții strategice de zgomot pentru municipiul Constanța”;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 2

21. Proiect de hotărâre nr. 77/2024 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru „Străzi din municipiul Constanța – etapa I – strada Rozelor, cartier Palazu Mare”;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

22. Proiect de hotărâre nr. 78/2024 privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul delimitat de str. Jupiter, str. Constantin Brătescu, str. I.G. Duca, bd. Mamaia și str. Sarmisegetuza, inițiator societatea Medimar Imagistic Services SRL;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 2

23. Proiect de hotărâre nr. 613/2023 privind aprobarea raportului de evaluare nr. AEC 558/23.11.2023 înregistrat la Primăria municipiului Constanța sub nr. 230030/ 27.11.2023, ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor și funcțiunilor urbanistice ale terenului situat în stațiunea Mamaia, Sat Vacanță – Luna Parc, lot 20, în suprafață totală de 260 mp (128 mp + 132 mp);
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

24. Proiect de hotărâre nr. 68/2024 privind aprobarea raportului de evaluare nr. A.E.C. 73/12.02.2024, înregistrat la Primăria municipiului Constanța sub nr. 31288/ 13.02.2024, ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor și funcțiunilor urbanistice ale terenului situat în stațiunea Mamaia, zona Restaurant Dacia, în suprafață de 684 mp;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

25. Proiect de hotărâre nr. 69/2024 privind aprobarea raportului de evaluare nr. A.E.C. 76/12.02.2024, înregistrat la Primăria municipiului Constanța sub nr. 32279/14.02.2024, ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor și funcțiunilor urbanistice ale terenului situat în stațiunea Mamaia, Mal Lac Siutghiol, zona Hotel Gociman, în suprafață de 3.767 mp din totalul de 4.722 mp;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

26. Proiect de hotărâre nr. 70/2024 privind aprobarea vânzării prin licitație publică, a caietului de sarcini, a fișei de date a procedurii, precum și a raportului de evaluare ce stabilește prețul minim de pornire a vânzării terenului în suprafață de 55 mp situat în municipiul Constanța, str. Industrială nr. 11, identificat cu număr cadastral 254027, proprietatea privată a municipiului Constanța;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

27. Proiect de hotărâre nr. 71/2024 privind aprobarea vânzării prin licitație publică, a caietului de sarcini, a fișei de date a procedurii, precum și a raportului de evaluare ce stabilește prețul minim de pornire a vânzării terenului în suprafață de 150 mp situat în municipiul Constanța, Aleea Universității nr. 44A, identificat cu număr cadastral 245703, proprietatea privată a municipiului Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

28. Proiect de hotărâre nr. 72/2024 privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 45 mp situat în municipiul Constanța, Bd. 1Mai nr. 54A, identificat cu număr cadastral 258247, proprietatea privată a municipiului Constanța;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

29. Proiect de hotărâre nr. 79/2024 privind dezmembrarea imobilului situat în municipiul Constanţa, B-dul Tomis nr. 54 – Str. Dragoş Vodă nr. 10, în vederea înscrierii în cartea funciară;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

30. Proiect de hotărâre nr. 80/2024 privind aprobarea sistării stării de indiviziune cu sultă asupra imobilului teren identificat cu număr cadastral 247462, înscris în cartea funciară nr. 247462, în suprafață de 274,00 mp, situat în municipiul Constanța, str. Dâmbovița nr. 17B în favoarea numitei Tanca Maria;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

31. Proiect de hotărâre nr. 81/2024 privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute, către societatea E-Distribuție Dobrogea S.A. asupra imobilului teren în suprafață de 24 mp identificat cu nr. cadastral 259286, situat în municipiul Constanța, Strada Câmpul cu Flori nr. 11, lot 2, pentru construire post de transfomare și racordare la rețeaua electrică a obiectivului - Adăpost pentru câini fără stăpân;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

32. Proiect de hotărâre nr. 82/2024 privind atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului Constanța a unor imobile situate in municipiul Constanța;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

33. Proiect de hotărâre nr. 93/2024 privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

34. Proiect de hotărâre nr. 89/2024 privind modificarea și completarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local din municipiul Constanţa;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

35. Proiect de hotărâre nr. 91/2024 privind preluarea în domeniul privat al municipiului Constanța a unor imobile - terenuri, situate in municipiul Constanța;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

36. Proiect de hotărâre nr. 90/2024 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Reţea de canalizaţie subterană în municipiul Constanţa - Net City″;

iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

37. Proiect de hotărâre nr. 92/2024 privind aprobarea actualizării documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Consolidarea și reabilitarea imobilului Școala Gimnazială nr. 43, Constanța”.
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4

 


PRIMAR,
Vergil CHIȚAC

                                                                                       CONTRASEMNEAZĂ
                                                                                       Secretar general,
                                                                                    Fulvia-Antonela DINESCU

 

   

George Andrei Popescu Primăria Constanța
Claudiu Palaz Consiliul Județean Constanța
OMD MAMAIA CONSTANTA
Ziarul Timpul WhatsApp

Adauga un comentariu

Aboneaza-ma la comentarii

Editorial

MIHAI LUPU, SINGUR ÎMPOTRIVA TUTUROR
scris de Liviu Tramundana
Deși inspirat din sloganul unei galerii de fotbal, titlul reflectă fidel situația președintelui CJ Constanța. Acesta a fost singur în(...)
citeste mai mult

Cele mai noi

Cele mai recente comentarii