Nume
Email
Categoria din care vrei sa primesti
politica
Nereguli descoperite de Curtea de Conturi la Primăria Limanu. Primarul și viceprimarul încasau bani ilegal

Nereguli descoperite de Curtea de Conturi la Primăria Limanu. Primarul și viceprimarul încasau bani ilegal(4212)

Reprezentanţii Curţii de Conturi Constanţa au efectuat un audit financiar asupra conturilor anuale de execuţie bugetară ale Unităţii Administrativ Teritoriale Limanu. Controlul a avut loc în perioada 3.09.2013 - 4.10.2013, însă acum a fost făcut public.
În urma acestuia, au fost constatate mai multe abateri pe care le prezentăm în întregime.

Astfel, suma veniturilor încasate şi a excedentului din bugetul local în exerciţiul financiar 2012, în valoare de 9.500.105,74 lei, este mai mică decât suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante, în valoare totală de 10.409.658,32 lei, cu 909.552,49 lei. Nu s-a prezentat în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autoritatea deliberativă în lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie 2012, pentru trimestrul al patrulea, execuţia bugetară întocmită pe cele două secţiuni. Totodată, entitatea a întocmit raportări eronate la data de 31.01.2013, respectiv nu au fost înregistrate în contabilitate şi raportate arierate în valoare de 153.502,68 lei şi plăţi restante în valoare de 245.283 lei.

În fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2012, entitatea nu a ţinut cont de constrângerea bugetară prevăzută la art. 14, alin. 7, din Legea 273/2006, conform căreia în situaţia în care în ultimii 2 ani gradul de realizare a veniturilor proprii programate este mai mic decât 97%,atunci pentru anul următor veniturile proprii bugetate sunt la nivelul realizărilor din anul anterior.

Şcoala Gimnazială nr.1 Limanu nu a încheiat la finele anului 2012 situaţii financiare conform actelor normative în vigoare şi, pe cale de consecinţă, nici nu au fost transmise spre aprobare ordonatorului principal de credite.

Nu s-a realizat corespunzător evidenţierea în contabilitate a angajamentelor legale de plătit, prin utilizarea contului 8067 „Angajamente legale”, iar cea a angajamentelor bugetare nu s-a realizat prin utilizarea contului 8066 „Angajamente bugetare”. Nu au fost parcurse corespunzător fazele de angajare, lichidare, ordonanţare şi plată (ALOP) a cheltuielilor bugetare. Nu a fost elaborată şi implementată corespunzător procedura privind ALOP. Controlul financiar preventiv propriu nu este exercitat de persoana împuternicită prin aplicarea vizei şi nu a fost elaborat corespunzător cadrul operaţiunilor supuse vizei de CFPP.

Entitatea nu respecta principiul contabilităţii de angajamente, astfel încât operaţiunile patrimoniale ale instituţiei să fie înregistrate în evidentele contabile şi să poată fi urmărite sistematic şi cronologic, pe măsură ce tranzacţiile şi evenimentele se produc. De asemenea, s-a constatat că entitatea nu calculează amortizare, iar creditele bugetare, angajamentele legale şi angajamentele bugetare nu sunt evidenţiate în conturi în afara bilanţului iar entităţile din subordinea UATC nu au depus situaţii financiare la 31.12.2012. Situaţiile financiare la 31.12.2012 nu reflectă situaţia reală a tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii deţinute de UATC Limanu, iar acestea nu sunt însoţite de raportul anual de performanţă al ordonatorului principal de credite, de politicile contabile adoptate de entitate şi nici de note explicative.

La data de 31.12.2012, valoarea totală a clădirilor şi terenurilor date în administrare unităţii de învăţământ nu este prezentată în balanţa de verificare a acesteia, în debitul contului 8030 „Active fixe şi obiecte de inventar primite în folosinţă”, dezvoltată pe analiticele aferente fiecărui obiectiv în parte. Astfel, valoarea tuturor clădirilor şi terenurilor date în folosinţă entităţii, trebuie reevaluată şi reflectată corespunzător, la valoarea reală, atât în inventarul bunurilor din domeniul public al unităţii administrativ teritoriale comuna Limanu, cât şi în evidenţa extrabilanţieră a Şcolii Gimnaziale Limanu, pentru realizarea unei evidenţe corecte, la zi, a valorii imobilelor aflate în folosinţa unităţilor de învăţământ.

Şcoala Gimnazială nr. 1 Limanu nu a estimat şi nu a constituit provizioane în conformitate cu prevederile punctului 2.11 din Ordinul nr. 71 din 22 ianuarie 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2012 pentru drepturile de natură salarială câştigate în instanţă de către personalul didactic prin hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile.

Nu a fost demarat procesul privind elaborarea şi implementarea unor proceduri specifice operaţiunilor derulate la nivelul entităţii şi nici nu a fost instituit un Registru al riscurilor, conform cerinţelor OMFP nr.946/2005, în baza căruia să fie întreprinse acţiuni care să plaseze şi să menţină riscurile în limite acceptabile. În ceea ce priveşte exercitarea controlului financiar preventiv propriu, s-a constatat că acesta nu funcţionează corespunzător cadrului operaţiunilor supuse CFPP, iar documentele financiar-contabile nu primesc viza de CFPP, corespunzător fiecărei operaţiuni înregistrate în evidenţa entităţii.

Nu a fost stabilită şi încasată taxa pe teren aferentă unui contract de asociere pentru o suprafaţă de 28.276 mp, teren intravilan din domeniul public al UATC Limanu.
Din lista de rămăşiţe la 31.12.2012, a creanţelor bugetare datorate de persoanele fizice şi juridice înscrise în evidenţa tehnic-operativă, în sumă totală de 3.340.272,21 lei, s-a constatat că entitatea înregistrează debite din perioada 2002 – 2007 în valoare totală de 604.206,47 lei , din care debite în valoare de 291.856,78 lei şi majorări de întârziere în valoare de 312.349,69 lei. Aceste debite, la data misiunii de audit financiar erau prescrise deoarece nu au fost întreprinse măsuri de întrerupere a prescripţiei şi nici de recuperare a debitelor.

Nu a fost stabilit, evidenţiat, urmărit şi încasat impozitul pe clădiri pentru un numar 9 persoane fizice care au finalizat lucrările de construcţie a imobilelor în baza autorizaţiilor de construcţie eliberate de UATC Limanu şi a proceselor verbale de recepţie a lucrărilor şi pentru cea de-a doua proprietate deţinută de 123 persoane fizice care deşi deţin proprietăţi şi pe raza localităţilor Constanţa, Eforie şi Mangalia nu au depus „declaraţie specială” în vederea impozitării corespunzătoare a acestora.
UATC Limanu nu încasează venituri din taxa hotelieră, deşi aceasta este prevazută în HCL1/11.01.2012, iar entitatea eliberează autorizaţii de funcţionare pentru agenţii economici care desfăşoară activităţi specifice unităţilor de cazare.

Nu s-au respectat obligaţiile asumate printr-un contract de asociere , în sensul că nu s-a încasat suma de 10.000 euro/an până la data de 15.03.2012, respectiv pâna la data de 15.03.2013, conform obligaţiilor contractuale.

Nu sunt respectate prevederile legale pentru desfasurarea inventarierii, conform cerinţelor pct.5 din Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii la OMFP nr.2861/2009. Totodată, UATC Limanu nu a procedat la reevaluarea activelor fixe corporale potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare şi ale prevederilor Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008.

De asemenea, UATC Limanu a procedat la plata cheltuielilor ocazionate de lucrările de împrejmuire a geamiei din localitatea 2 Mai, lucrare de investiţie care a fost achitată de entitate de la titlul „Bunuri şi servicii”, în condiţiile în care lucrările vizau un obiectiv care nu se afla în proprietatea sa. Entitatea a procedat la acordarea unui sprijin financiar parohiei din 2 Mai pentru plata utilităţilor, la plata contravalorii unor materiale aferente unor lucrări de investiţi la casa parohială, precum şi la plata contravalorii amenajării bisericii din localitate. Entitatea a înscris în lista de investiţii finanţată de la bugetul local, aprobată pe anul 2012, la capitolul 67.02.71, obiectivul „Amenajare capele şi biserici în comuna Limanu”, cu valoarea de 10.000 lei, deşi finanţările de această natură intră în categoria finanţarilor nerambursabile şi trebuiau să urmeze metodologia prevăzuta în HG nr.1470/2002.

În urma controlului s-a constatat că organigrama SCUP LIMANU pe anul 2012 nu este aprobată prin hotărâre a Consiliului Local Limanu, astfel încât din documentele puse la dispoziţia echipei de control nu s-a putut stabili numărul de posturi aprobate; dosarele de personal nu conţin toate elementele legale obligatorii, iar grila de salarizare nu corespunde prevederilor legii salarizării personalului bugetar. Mai mult decât atât, personalul contractual al SCUP Limanu nu figurează nici în organigrama aprobată a Primăriei Comunei Limanu, în subordinea căreia funcţionează.

La nivelul UATC Limanu au fost remuneraţi cu diverse sume membrii unei comisii pentru acordarea ajutoarelor de încălzire, în condiţiile în care la nivelul entităţii există, conform organigramei aprobate, un compartiment specializat de asistenţă socială.

Primarul şi viceprimarul UATC Limanu, în calitate de persoane care deţin funcţii de demnitate publică au beneficiat, contrar prevederilor legale, de drepturi speciale pentru menţinerea sănătăţii şi securităţii în muncă.

În anul 2012 angajaţii UATC Limanu, pe lângă drepturile salariale plătite de la capitolul ,,Cheltuieli de personal”, au beneficiat nelegal şi de sume acordate de la capitolul bugetar ,,Bunuri şi servicii”, sub denumirea de „drepturi speciale pentru întreţinerea sănătăţii şi securităţii în muncă”, în cuantum de 350 lei brut/lună.

Achiziţiile publice aferente anului 2012, nu s-au efectuat în baza unui Program anual al achiziţiilor publice, elaborat, pe baza necesităţilor şi priorităţilor entităţii, care să cuprindă totalitatea bunurilor, serviciilor şi lucrarilor achiziţionate de entitate în perioada auditată.

SCUP Limanu nu deţine nicio autorizare de la ANRSC pentru serviciile de utilitate publică prestate (salubritate, furnizare apa). Entitatea a fost înfiinţată şi i-a fost aprobat un regulament de organizare şi funcţionare, de către autoritatea deliberativă a UATC Limanu, fără a se obţine mai întâi licenţele necesare de la organismul care reglementează sfera serviciilor de utilităţi publice.

Pentru investiţia ”Reabilitare iluminat public”, entitatea nu deţine documente justificative, respectiv procese verbale de recepţie pentru numărul de corpuri de iluminat suplimentate în baza unui act adiţional astfel că majorarea de tarif specificată în actul adiţional încheiat este nelegală, rezultând plăţi pentru lucrări neexecutate şi nerecepţionate, conform prevederilor contractuale.

UATC Limanu a aprobat prin lista de investitii efectuarea unor „lucrari în continuare” la scoala Generala cu clasele I-VIII din loc.2 Mai si la Gradinita de copii din loc.2 Mai, iar entitatea a înregistrat eronat si a platit respectivele cheltuieli de la titlul „bunuri si servicii”. Astfel, s-a achitat suma de 21.322 lei, reprezentând contravaloarea unor lucrari de termoizolatie cu polistiren si montarea unor ferestre si usi din PVC cu geam termopan, efectuate la unitatile de învatamânt de pe raza UATC Limanu.

Investiţiile înregistrate de entitate în contul 231 „Active fixe corporale în curs de execuţie” la data de 31.12.2012, ca investiţii în curs, în valoare totală de 30.290.985,50 lei, nu reflectă realitatea întrucât entitatea deţine investiţii finalizate şi recepţionate, în valoare totală de 2.820.963,48 lei. De asemenea s-a constatat că entitatea nu poate prezenta o situaţie clară a soldului contului 231 „Active fixe corporale în curs de execuţie”, deoarece obiectivele de investiţii nu sunt dezvoltate pe analitice corespunzătoare şi nu au fost inventariate pe liste separate, corespunzător gradului de realizare.

Investitia ” Lucrări de amenajare trotuare în limitele traseului existent pentru străzile din zona centrală 2 Mai şi Vama Veche” nu a fost efectuată în conformitate cu caietul de sarcini. Astfel, nu există documente justificative care să ateste faptul că amplasamentele au fost predate şi că au fost făcute recepţii în fazele determinante ale lucrării. Situaţtiile de plată decontate nu au fost avizate de un diriginte de şantier şi au vizat amenajare trotuare în Vama Veche, deşi lucrările au fost executate în localitatea 2 Mai, pe amplasamente pentru care nu există informaţii certificate cu documente. În aceste condiţii există suspiciuni cu privire la realitatea lucrărilor executate, suprafeţele şi amplasamentele pe care au fost executate, precum şi la valoarea acestora, deoarece nu a fost respectat caietul de sarcini aşa cum a fost întocmit şi în documentaţia de achiziţie.

UATC Limanu a efectuat plăţi în anul 2012, pentru elaborarea de studii tehnice (soluţii conectare grup eolian la sistemul de electricitate naţional-SEN) , în valoare de 32 mii lei, fără a face dovada predării documentaţiei la Autoritatea de Management, fapt pentru care nu au fost îndeplinite clauzele contractuale, iar decontarea acestei sume a fost nelegală, obiectul contractului nefiind îndeplinit; s-au calculat dobânzi în sumă de 2 mii lei

La finalul auditului, reprezentanţii Curţii de Conturi au dispus anumite măsuri astfel că, în actul de control s-au formulat recomandări cu privire la respectarea prevederilor legale privind încasarea veniturilor, efectuarea cheltuielilor, organizarea evidenţelor contabile şi a sistemului de control intern. Pentru abaterile constatate care nu au fost remediate în timpul auditului, directorul Camerei de Conturi Constanţa a emis decizie prin care s-a dispus luarea măsurilor legale de către conducătorul entităţii în cauză pentru remedierea deficienţelor constatate, urmărirea şi încasarea veniturilor, stabilirea mărimii şi întinderii prejudiciilor şi recuperarea acestora.

OMD MAMAIA CONSTANTA
Ziarul Timpul WhatsApp

Adauga un comentariu

Aboneaza-ma la comentarii

Editorial

ROMÂNA DE TRANZIȚIE
scris de Magda Ursache
De la Ion Papuc știu (Omul Politic, Ed. Grinta, Cluj-Napoca, 2023) că președintele Franței, Georges Pompidou, în spital, cu moartea(...)
citeste mai mult

Cele mai noi

Cele mai recente comentarii